همشهری آنلاین: ز له کرمانشاه در کنار تمام بیم ها و اندوه از دست دادن هموطنانمان،با رگه هایی از امید همراه شده است؛ از تولد یک نوزاد بعد از ز له تا همدردی با مردان و ن شین.