ندا طیبی: انی که از دهه۷۰ پیگیر تئاتر بوده اند، حتما نام گروه تئاتر «امروز» را خوب به یاد دارند؛گروهی که اعضای آن بخشی از بهترین های تئاتر آن دوره را تشکیل می دادند؛ ریما رامین فر، پانته آ بهرام، محمد یعقوبی، جعفری، هومن برق نورد، رحیم نوروزی، احمد مهران فر و... و سیامک احصایی که در دهه۷۰ بیشتر به عنوان طراح فعال بود اما در اوایل دهه ۸۰ با اجرای نمایش « مردگان» علاقه خود را به کارگردانی نشان داد؛ نمایشی که در تئاتر شهر به صحنه رفت و اثری بدون دیالوگ بود.