همشهری آنلاین: گودبرداری مجتمع تجارت جهانی گلدیس بدون عمل به تکالیف، تهران در انتظار یک ز له درشت گونه و برگرداندن سوله های مدیریت بحران به کاربری اصلی شان از مهمترین نکاتی بود که اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز مطرح د.