همشهری آنلاین: چین باری دیگر توانست را در لیست ۵۰۰ ابررایانه برتر جهان ش ت دهد، به خاطر داشتن بیشترین تعداد ابررایانه در جهان.