همشهری آنلاین: رئیس جمهو در بدو ورود به کرمانشاه جهت بازدید از مناطق ز له زده اعلام کرد: هیچ ایرانی نیست که فکر مردم کرمانشاه نباشد.