سمیرا دردشتی: نمادسازی به منظور هویت بخشی به ا در شهرسازی دوران مدرن امری رایج است. این کار اغلب در قالب ساخت برج ها و بناهای مرتفع صورت می گیرد تا ضمن ایجاد احساس شکوه در بیننده و مسافر تازه وارد، برای نین شهر نیز به مثابه غروری مشترک خودنمایی کند و به بخشی از هویت جمعی آنان تبدیل شود.