همشهری آنلاین: همراه سراهای سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تمام ظرفیت پذیرای خانواده مصدومان ز له اعزامی به بیمارستان های تهران است.