حمیدرضا خطیبی : رابرت موگابه اینک ۹۳سال سن دارد و لاف می زند که تا ۱۰۰سال عمر خواهد کرد، اما جدال برای یافتن ی جدید به جای رابرت موگابه، زمانی که سرانجام حکمرانی پرهیاهو و آشفته وی پایان یابد، از هم اینک آغاز شده است.