خانه فیروزه ای > بلند نوین: دوستت دارم در این روزها هم در این روزهای سوگ هم