همشهری آنلاین: رییس شورای شهر تهران، ری و تجریش با تاکید بر اینکه شهردار تهران هم تراز محسوب می شود و معاونان وی هم تراز معاونان قلمداد می شوند، افزود: به کارگیری معاونان بازنشسته در شهرداری تهران قانونی است.