همشهری آنلاین: نگارخانه مژده با ب ا یک حراج سه روزه آثار هنری با همراهی جامعه تجسمی به کمک آسیب دیدگان ز له کرمانشاه و غرب ایران می شتابد.