همشهری آنلاین: رئیس قوه قضائیه با توضیح شیوه پاسخ به منتقدان در ایران گفت: اولاً به طور کلی مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هستیم و ثانیاً مذاکره با این شخص در خارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد و ببینیم که چنین مذاکره ای تأثیری در رویّه نادرست آنها دارد یا نه؟