همشهری آنلاین: کمتر از دو دهه پس از آنکه پیتر ج ن با سه گانه ارباب حلقه ها نقره ای سینما را به تسخیر خود درآورد