مهدی آزادواری: درحالی که در شرایط فعلی بازارهای مالی فعال در کشور هم اکنون شاهد سرگردانی و ابهام در سرمایه گذاری سرمایه گذاران د هستیم، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت می توانند بهترین گزینه برای سرمایه گذاران د و حتی کلان باشند.