غلامرضا : «سرخ و سیاه» نمایشگاه ۳۰ سال تبلیغات در گالری سهراب ب است؛ نمایشگاهی که به جرأت می توان گفت، نمونه ای بی نظیر برای اهالی تبلیغات و بیشتر از آن برای جمع مطبوعاتی های اوا قرن بیستم میلادی، البته در ایران است.