سیاوش فلاح پور: «سلام بر شکننده حصر قطر»، رو مه العرب قطر اینگونه به استقبال پادشاه مراکش، محمد ششم رفت که با هدف میانجیگری برای حل بحران خلیج فارس، روز یکشنبه وارد دوحه شد.