محمد سالاری: ز له ای که یکشنبه شب در غرب کشور روی داد و موجب شد تا هموطنان بسیاری را به خصوص در استان کرمانشاه از دست بدهیم و خسارت های جبران ناپذیری به خانواده ها وارد شود، یک بار دیگر مسئله مهم ز له و اقدامات ضروری در مواقع بحرانی را در کانون توجهات قرار داده است.