محمد جعفری: روستای تپانی فاصله زیادی با س ل ذهاب ندارد. آنجا منطقه ای در دامنه یک کوه نه چندان بلند است. درختانش اغلب خشک و بی جان هستند؛ درست مثل حال این روزهای نانش.