مهدیا گل محمدی : آقا صفدر کوپن فروش سر چهار راه گر گرفته بود از برف، الو گرفته بود از سرما.