کپنهاگ: اتوبوس های دانمارک که چندی پیش به خاطر تبلیغات یک مرکز نگهداری از حیوانات مشهور شده بودند دوباره میزبان تبلیغات مرتبط با حفاظت از محیط زیست شدند.