«ز له ای که در غرب کشور رخ داد اش های عمیقی بر روح و روان همه مردم سرزمین مان بر جای گذارد و دل همه ما را به درد آورد.» این بخشی از اطلاعیه خانه سینما به مناسبت ز له کرمانشاه است.