احمد میرخدائی: کافی است یک بار تصاویری از یک منطقه ز له زده در هر جای کشور را ببینید تا گواهی دهید که بیشتر ساختمان ها در کشور ما نمی توانند از ز له جان سالم به در ببرند.