ز له یکشنبه شب ۲۱ آبان ماه در استان کرمانشاه که موجب داغدار شدن جمع زیادی از هموطنان شد، باعث شده تا دوباره توجه به ز له، شرایط موجود در زمان وقوع بحران و نهادهای مسئول در این زمان مورد توجه قرار بگیرد.