مرتضی کاردر: کیانوش عیاری سازی است که یک هفته پس از ز له بم به این شهر رفت و «بیدار شو آرزو» را ساخت.