حامد فوقانی : ز له مهیب یکشنبه شب غرب کشور، دلهره به جان بسیاری از مناطق ای کشور انداخته است؛ آن جاهایی که بافت فرسوده متراکم و کوچه های تنگ و باریک دارند؛ آن جاهایی که هیچ مرکز امدادی و هلال احمری در شان نیست؛ آن جاهایی که با وجود تراکم جمعیتی بالا یا مرکز درمانی ندارند یا اگر هم هست آنقدر زهوار در رفته است که در همان ز له اول آوار می شود.