صفحه اول رو مه همشهری چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | تیتر اول: «زرده»تنها مانده ا ست