سفیر سنگاپور با اشاره به آمادگی سرمایه گذاران این کشور برای اجرای پروژه های شهری در تهران گفت: برای تحقق این موضوع باید به سمتی برویم که مقررات دست وپاگیر و بوروکراسی های اداری حذف شود.