شرکت همشهری صورت های مالی عملکرد ۳سال گذشته اش را در سامانه اطلاعات ناشران بورس موسوم به کدال منتشر کرد.