بورس تهران به پربازده ترین بازار سهام خاورمیانه در طول سال جاری تبدیل شد.