قرار بود با هم کار کنیم و درس بخونیم....فارغ از احساس و عشق

ولی..

به هم گفتیم: دوست دارم!!