فک نکنم ی پیدا بشه که بتونه من و احساساتمو درک کنه! لا اقل تا این لحظه که ی یافت نشده..

...از سری دلش تگی و اشک ریختن!!