متاسفانه من ب رفتار قبل برگشتم و همین مساله باعث دعوا شد:/

مجددا یه تجدید رفتار باید کنم