نتیجه تصویری برای دارم راه رو خدا میرم

خدایا صبوریم به اندازه صبوری تو نیست اماقبول کن  منم یه موجود ضعیفم 

ش تنی ام 

خودت ش ته های دل وروحم رو با محبتت به هم پیوند بزن 

نزار وقدرتی بهم بده خودمم دلی رو نشکنم 

بهای دل ش تن عقب موندن ونرسیدنه 

بزار فقط وفقط دلم شیفته ی رسیدن به تو باشه 

کمکم کن 

تصویر مرتبط