یکبار یکی نوشته بود که وبلاگ های زیادی رو خونده ولی ی شبیه اون نبود. من امروز برای بار دوم کفشام رو محل کار فراموش و با دمپایی اومدم خونه. دفعه ی اول اگر شانسی بود دفعه ی دوم شک و تردیدی توش نبود. اگر ی این اتفاق براش افتاده یه قسمتی از مغزش شبیه مال منه، اگر دمپاییش هم آبی باشه که ما با هم مو نمی زنیم.