ب برای اولین بار در عمرم در خواب کارتون دیدم، یعنی خوابم کارتونی بود، خود من یکی از شخصیت های کارتونی بودم.

خیلی اتفاق می افتد با خودم فکر می کنم برای اینکه آدم موفقی باشم باید جدی باشم یا شوخ؟ یعنی خب، تصور می کنم راز موفقیت در همین یک نکته نهفته است و جهان منتظر تصمیم من است. مثلا توی اکثر ها دقت می کنم که آدم های موفق همه شان جدی هستند، چیزی که گیجم می کند این است که این وسط چند تایی هم علی رغم شوخ طبعی شان موفقند، مثل پاندای گ فوکار که با اینکه شوخ است ولی جنگجوی اژدهاست.