صبح امروز با حضور در جمع مردم سر پل ذهاب از بازماندگان ز له یکشنبه شب این منطقه دلجویی کرد.