در صحنه سیاست، آنگونه که از حوادث گوناگون برای ما ایرانیان تجربه شده، صفت «تندروی» مخصوص عده ای از هر دو جریان کشور است.