کارخانة مازی نور با 60،000 متر مربع مساحت و با زیربنایی حدود 12،000 متر مربع، از بخش های متعددی تشکیل شده که بیش از 800 نفر در آن فعالیت می کنند.