با ارائه مدارک و مستندات مربوط به زایمان و مرخصی می توانید خواستار تصحیح سوابق پرداخت حق بیمه اشتباهی شوید.