شالیکار فرمانده قرارگاه غدیر نیروی زمینی که در پایان حماسه بی نظیر پیاده روی اربعین و در مسیر بازگشت به ایران ی سخن می گفت: با شاره به مطلب فوق افزود: حضور عاشقانه بیش از بیست میلیون زائر از سراسر جهان در حماسه پیاده روی اربعین بهترین نمونه پیروزی خون بر شمشیر در عصر جاهلیت مدرن دوران ماست