چهار تن مراجع تقلید شیعه ضمن اعلام همدردی با آسیب دیدگان ز له اخیر غرب کشور، با اختصاص نیمی از سهم مبارک (ع) برای کمک به آسیب دیدگان این ز له موافقت د.