پایگاه اطلاع رسانی رفتر ی، کمک های مردمی به ز له زدگان غرب کشور را جمع آوری می کند.