هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق کشور به مدت 4 روز در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. نیروگاه شهیدسلیمی نکا امسال نیز حضور فعالی در این نمایشگاه داشت و فعالیتهای اثربخش وتوانمندیهای متخصصان و کارشناسان نیروگاه نکا بویژه موفقیتهای بدست آمده در زمینه مدیریت ساخت داخل و بازسازی قطعات نیروگاهی را در معرض دیدعموم قرار داد.