ایرنا نوشت: س رست فرمانداری فردیس گفت که 20 هزار واحد مس ی غیرمجاز در فردیس ساخته شده که استانداردهای ز له را ندارند.