اینجا خیابان ستارخان است. همان خیابانی که سیخ های دونر کباب ترکی در دو طرف خیابان مقابل هم صف بسته اند و شب ها تمام خیابان را بند می آورند.