ایرنا نوشت: عضو شورای ی شهر کرج سرمایه های انسانی را ارزشمندترین ثروت کشور دانست و گفت که با س ت میلیون ها نفر در بافت های فرسوده و ناپایدارِ ا و روستاها، جان بخشی از شهروندان در معرض تهدید و خطر قرار گرفته است.