ایسنا نوشت: تغییر و جماعت ی از گروه های اپوزیسیون اقلیم کردستان عراق خواهان تشکیل ت موقت برای مدیریت مذاکره موفقیت آمیز با ت مرکزی شدند.