حجت ال و المسلمین رئیس جمهوری صبح امروز به کرمانشاه سفر کرد و در مناطق ز له زده حضور یافت.