رو مه الاخبار به سند محرمانه ای دست یافته که در آن خارجه عربستان نامه ای شامل پیشنهادات و مسائل مربوط به طرح آغاز روابط با را برای محمد بن سلمان فرستاده است.