ورزشکار کرمانشاهی برای کمک به حادثه دیدگان غرب ایران مدالش را می فروشد.